Award Reglement

A. Filosofie, eigenschappen van nieuwe technologische kunst, inhoud en doelstelling
Artikel 1 - Filosofie
Artikel 2 - Eigenschappen van technologische kunst
Artikel 3 - Doelstelling en inhoud

Artikel 1 - Filosofie

Ondanks de groeiende belangstelling voor hedendaagse kunstvormen, blijven er nog altijd beperkingen bestaan. De hedendaagse kunst wint aan belang, maar vormt slechts een facet van de totale eigentijdse artistieke productie. Kunst geïnspireerd en voeling houdend met de technologische evolutie van vandaag behoort niet tot de mainstream-interesse. Wij stellen ons tot doel deze hedendaagse kunstvormen te promoten en verder te ontsluiten voor een breder publiek.

Van bij de prille aanvang heeft de Stichting Liedts-Meesen duidelijk gekozen voor deze weinig verspreide vormen van artistieke expressie. Deze bewuste keuze strookt met de grensoverschrijdende doelstellingen van de stichting.

Deze prijs is aldus gereserveerd voor nieuwe technologische kunst.

Wat het woord niet kan vertolken, wat de letter niet kan uitdrukken wordt door artistiek talent aangevuld, maar een duurzame expressie gebeurde via doek en verf om een tweedimensionaal beeld te creëren of door kappen en slijpen van steen of hout om tot driedimensionale voorwerpen te komen.

In het verleden hadden kunstenaars weinig hulpmiddelen om hun emoties, engagement en waarden uit te drukken. Nieuwe vormen zijn ontstaan : architectuur, muziek, choreografie, fotografie, cinematografie, broadcasting, multimedia, …. die de grenzen van de artistieke expressie hebben verbreed en vele beperkingen uit het verleden hebben opgeheven. Vandaag gebruikt men nieuwe wetenschappen zoals de elektronica, de telecommunicatie, de biologie en de genetica en maakt men gebruik van nieuwe materialen zoals staal, glas, kunst- en vloeistoffen.

Wij situeren de nieuwe technologische kunst in deze domeinen. Dit veronderstelt het aanwenden van nieuwe technologieën, procedés of materialen maar enkel in het kader van een artistieke creatie die de esthetica en de kunstexpressie niet verwaarlozen.

Artikel 2 - Eigenschappen van technologische kunst

In deze multitude van vormen, kleuren, klanken op steeds nieuwe dragers is een classificatie quasi onmogelijk maar komen enkele kenmerken steeds terug.

De creaties hebben grensoverschrijdende of universele kenmerken : grenzen van religie, filosofie, economische achtergrond en geografische grenzen zijn zonder enig belang. Dit is te danken aan het feit dat de gekozen dragers universeel zijn verspreid. Kunstenaars van deze strekking behoren tot een groep die dankzij internet wereldburgers zijn geworden. Technologische kunst overschrijdt aldus vrij gemakkelijk de grenzen en moet openstaan voor zeer uiteenlopende gevoeligheden. Een werk van technologische kunst behoort tot de wereldcultuur en niet tot de traditie of kenmerken van minderheden.

In het verleden kon een schilderij of een beeldhouwwerk emoties losweken, een adolescent doen blozen maar de interactiviteit was niet wederkerig of bleef alleszins beperkt. In werken van technologische kunst kan het individu rechtstreeks of onrechtstreeks tussenkomen in hetgeen hij/zij ziet, hoort, ruikt of voelt. Door bewegingen te maken, te blazen, te roepen, … kan hij/zij rechtstreeks het resultaat van de creatie beïnvloeden. Onrechtstreeks kan hij/zij tussenkomen in de chemische, elektronische of softwarematige procedure en daardoor de nodige vrijheidsgraden beïnvloeden om de interactiviteit volledig en wederkerig te maken. Dit was in vroegere kunstvormen niet mogelijk. Er zijn misschien wel enkele pogingen geweest in theater en architectuur, maar deze activiteit was beperkt en meestal niet constructief.

De grote diversiteit en de onclassificeerbaarheid van deze technologische kunst kan beschouwd worden als een kenmerk. De onderwerpen zijn onbeperkt, elke dag worden de dragers verbeterd en vernieuwd. Nieuwe middelen en technologieën ontstaan. In de meeste werken speelt de originaliteit en het gebruik van meerdere procedures of technieken in parallel een grote rol. Tenslotte worden deze middelen aangewend in de diverse bestaande kunstvormen. Deze combinatie van middelen verhoogt eveneens de diversiteit.

Artikel 3 - Doelstelling en inhoud

De New Technological Art Award van de Stichting Liedts-Meesen heeft als doel levende kunstenaars te bekronen voor een werk in het hierboven gedefinieerd domein dat zij in de laatste twee jaren hebben gerealiseerd. De prijs gaat naar één specifiek werk dat wordt ingediend en niet naar verschillende realisaties van een kunstenaar.

B. Organisatie
Artikel 4 - Timing
Artikel 5 - Locatie
Artikel 6 - Opbouw

Artikel 4 - Timing

Na de bekendmaking zullen de kunstenaars de gelegenheid hebben een beschrijving van een project in te dienen vanaf 1 april 2021 en dit vóór 1 september 2021. In de maand september 2021 worden 20 projecten uitgekozen en uiterlijk op 1 oktober 2021 via de website bekendgemaakt. Deze projecten zullen dan tentoongesteld worden van 5 februari tot en met 13 maart 2022.

Artikel 5 - Locatie

De 20 genomineerde projecten van de jury zullen worden tentoongesteld op verschillende locaties van de site van de Zebrastraat. De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de locaties uit te kiezen.

Artikel 6 - Opbouw

Er is minimum een week voorzien voor de opbouw van de tentoonstelling. Met elke kunstenaar individueel zal worden afgesproken hoe dit in zijn werk zal gaan en welke hulp de Stichting Liedts-Meesen kan bieden. Op basis van het ingezonden dossier en in samenspraak met de kunstenaar zal de opbouw op punt worden gesteld.

C. Selectie en beoordeling
Artikel 7 - Deelnemingsvoorwaarden
Artikel 8 - Selectie
Artikel 9 - Beoordeling

Artikel 7 - Deelnemingsvoorwaarden

Alle levende kunstenaars, onafhankelijk hun afkomst, kunnen voor een werk dat op het moment van de inschrijving minder dan twee jaar oud is, maar misschien wel al werd tentoongesteld, hun kandidatuur indienen. Elke kunstenaar kan maar één werk indienen. De wedstrijd heeft een internationaal karakter en het Engels wordt als voertaal gebruikt. De inschrijving kan enkel gebeuren online via het inschrijvingsformulier op deze website. De inschrijving kan niet worden doorgestuurd indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld.

Onkosten met betrekking tot transport, accommodatie en technische realisatie worden vergoed door de Stichting Liedts-Meesen. Er wordt geen fee of per diem voorzien.

Artikel 8 - Selectie

Voor de tentoonstelling NTAA'22 zal een internationale jury 20 werken kiezen die effectief zullen worden tentoongesteld. Werken die om veiligheidsredenen of dimensies (aantal nodige m² of m³) niet kunnen worden gepresenteerd, zullen worden geweigerd. De beperkingen op dit niveau kunnen enkel door de jury of de betrokken verantwoordelijken van de locaties worden beoordeeld.

Artikel 9 - Beoordeling

Op het einde van de tentoonstelling zal de jury één werk belonen. Tijdens de volledige duur van de tentoonstelling zal elke bezoeker met zijn/haar ingangsticket een stem kunnen uitbrengen ten voordele van één werk. Het hoogste aantal stemmen bepaalt de publieksprijs.

D. Kandidatuurstelling
De kandidaturen kunnen enkel worden ingediend door het invullen van het inschrijvingsformulier van deze website. Deze moeten worden ingediend vóór 1 september 2021. Alle latere kandidaturen worden geweigerd. Het inschrijvingsformulier dient volledig in het Engels ingevuld te worden.
E. Administratie
Artikel 10 - Prijs
Artikel 11 - Publicatie
Artikel 12 - Betwisting

Artikel 10 - Prijs

Voor 2022 worden door de Stichting Liedts-Meesen twee geldprijzen voorzien, voor de jury- en de publieksprijs. Deze ondeelbare prijs wordt telkens verbonden aan één werk en zijn maker. De jury heeft het recht om naast deze prijs een kunstenaar te honoreren met een eervolle vermelding.

Artikel 11 - Publicatie

Iedere deelnemer verleent aan de Stichting Liedts-Meesen het reproductierecht van zijn/haar werk dat wordt geselecteerd voor de wedstrijd.

Artikel 12 - Betwisting

Alle betwistingen in verband met deze organisatie, waarvoor dit wedstrijdreglement geen uitsluitsel biedt, worden beslist door de jury en/of de Stichting Liedts-Meesen.